Værdigrundlag

Fonden Søhus gennemgående værdigrundlag og normer bygger på familielignende værdier, under hensynet til menneskets ligeværdighed. Således aflastningsopholdet giver hver enkelt bruger en høj grad af tryghed og trivsel, med daglig pleje og omsorgsrutiner, der udføres gennem en personlig social kontakt. Den daglige pleje, omsorg og træning forgår i rolige og trygge omgivelser. Det tværfaglige samarbejde målrettes til børnene og de unge menneskers videre udviklinger. Brugerne i aflastningen får også oplevelser med fra det omgivende samfund og den natur de er en del af.

Fonden Søhus tilbyder forældrene til hjemmeboende børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap, månedlige frihedsdøgn. Til weekends, på hverdage eller helligdage, samt til forældrenes sommerferier. Det sker gennem aftalte månedlige indskrivninger af aflastningsdøgn, til deres børn og unge. Således aflastningensperioder, gennem aftaler, bliver fastlagt i kalenderen et halvt år forud, før opholdets start, med faste månedlige aflastningsdatoer, der gælder for et halvt år ad gangen.

Socialfaglig metode

De fysisk og psykisk handicappede børn og unge mennesker bliver gennem ADL træning stimuleret og udviklet, gennem systematisk socialpædagogisk træning af de sociale, intellektuelle, motoriske og sansemæssige færdigheder, under hele aflastningsopholdet.

Som pædagogisk værktøj, bruges i forbindelse med ADL træningen, et udviklingsskema, der i opholdsperioderne tjener med til, at kunne opfange en funktions nedsættelse, eller funktions fremgang. Det bruges også til at fastholde allerede opnået funktions færdigheder. Det benyttes som et pædagogisk redskab til en videre udvikling af brugers funktionsevner.

Metodens effekt er til hver en tid at kunne følge med og pædagogisk vurdere på, hver enkelt brugers samlet funktionsniveauer, ved en ny påbegyndt aflastningsperiode, set i forhold til brugers sidste aflastningsperiode.


Læs mere om Søhus' ydelser på Tilbudsportalen.dk.